1948-1951 Kodak Tourist

TouristKodak Tourist ClosedIMG_3140

Photos taken with this camera